Wednesday, 12/08/2020 - 13:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Sơn - Chào mừng năm học mới 2019-2020!

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN Năm học 2019 - 2020.

.

TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN

Năm học 2019 - 2020

 

A. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng vị trí công tác để xây dựng các tiêu chí thi đua nhằm tạo lên động lực và chuẩn mực góp phần giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân.

2. Các tiêu chí được xây dựng phải đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học, tính chính xác, khách quan và công bằng trong công tác đánh giá thi đua.

3. Kết quả thi đua sẽ là một căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, đánh giá xếp loại công chức, xét tặng các danh hiệu thi đua trong năm học.

 4. Công tác đánh giá thi đua được tiến hành vào 2 đợt ở cuối mỗi kì học trong năm học. Đồng thời phải đảm bảo đúng qui trình, thủ tục và xét thi đua.

5.Tiêu chí thi đua được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của nhiệm vụ được qui đổi và cho điểm tối đa cho từng nhiệm vụ cụ thể nếu thực hiện tốt, còn nếu không đáp ứng được các yêu cầu đó thì đối trừ điểm số tương ứng.

6.Điểm thưởng cho cá nhân được tính cho mỗi một hoạt động tốt, được cộng vào kết quả cuối cùng vào cuối năm học

7. Việc xếp loại thi đua căn cứ vào tổng điểm chung và điểm giới hạn của từng tiêu chí.

B. CÁCH TÍNH ĐIỂM: Tổng 100 điểm; điểm thưởng tính riêng từng loại

I. Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: (10 điểm)

          1.  Tư tưởng chính trị: (5 điểm)

- Có lập trường tư tưởng chính trị kiên định vững vàng.

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước  các quy định của ngành, nhà trường và địa phương.

- Có ý thức trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng nhà trường văn hoá, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, xây dựng gia đình văn hóa.

2. Tác phong,  đạo đức lối sống: (5 điểm)

- Tác phong sư phạm, giao tiếp có văn hoá, gương mẫu trước học sinh. Quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học sinh tốt.

- Có phẩm chất đạo đức tốt đạo đức, lối sống lành mạnh.

- Giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo có uy tín với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh. Không vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp, không xúc phạm đồng nghiệp, phụ hunh học sinh và học sinh …

3. Đánh giá thực hiện nội dung này :

 - Thực hiện tốt được điểm tối đa.

 - Vi phạm một trong các điều trên ( không gây hậu quả nghiêm trọng ) trừ 5.0 điểm

 * Lưu ý:

Giáo viên  vi phạm đạo đức nhà giáo, nhân viên vi phạm đạo đức,  lối sống  thì cuối kỳ và cuối năm xếp loại chung: Kém đối với giáo viên, không hoàn thành nhiệm vụ đối với nhân viên

II. Giáo viên :

1.Thực hiện ngày giờ công: (15 điểm)

Nếu thực hiện tốt đảm bảo đủ ngày giờ công theo qui định của nhà trường được đánh giá cho điểm tối đa, nếu vi phạm thì trừ điểm theo bảng 1:

Bảng 1

TT

Nội dung

Điểm trừ (-)

Điểm cộng ( + )

1

- Mỗi lần vi phạm bỏ 01 giờ không lí do  kể cả buổi dạy thêm và  buổi bồi dưỡng HSG, không dạy thay theo phân công của Tổ chuyên môn .

-10.0 điểm

2

- Mỗi buổi không tham gia chào cờ theo quy định ( tuần 1, tuần 3)

-3.0 điểm

3

- Mỗi lần không truy bài đầu giờ với lớp được phân công chủ nhiệm mà lớp chưa thực hiện đúng nền nếp theo quy định  khi nhà trường yêu cầu và đề nghị của Đoàn Đội

-1.0 điểm

4

- Đổi 1 giờ không báo cáo với Lãnh đạo nhà trường

-5.0 điểm

5

- Nghỉ chế độ nằm viện 7 ngày trở lên/lần

-3.0 điểm

6

- Mỗi buổi dạy nghỉ việc riêng có xin phép/lần

-0.5 điểm

7

- Mỗi buổi dạy nghỉ việc riêng không có trong chế độ, không xin phép/lần

Trừ điểm theo mục 1 trong

 bảng này

8

- Mỗi tiết dạy thay theo sự phân công của tổ CM

- Mỗi tiết dạy thay theo sự phân công của tổ CM vào ngày nghỉ /tiết

+0.5 điểm

+1.0 điểm

9

Dậy thể nghiệm cấp cụm ( hoặc tương đương ) trở lên/ giờ

+5.0 điểm

10

- Mỗi lần ra tiết sớm hoặc vào muộn giờ lên lớp

5 phút

-1.0 điểm

Từ 10 phút trở lên coi như bỏ giờ

-10 điểm

2. Tham gia hội họp, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể và thực hiện nội quy cơ quan : (15 điểm)

Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các buổi họp và tham gia tích cực nhiệt tình các hoạt động ngoại khóa cũng như các hoạt động của đoàn thể  được đánh giá cho điểm tối đa, nếu vi phạm thì  trừ điểm theo bảng 2:

Bảng 2

TT

Nội dung

Điểm trừ (-)

Điểm cộng ( + )

1

- Vắng một buổi  không báo cáo với lãnh đạo, hoặc không được lãnh đạo đồng ý.

-10.0 điểm

3

- Đi muộn 1 buổi không có lí do từ 10 phút trở lên

-2.0 điểm

4

- Nói chuyện riêng trong giờ họp bị nhắc nhở

-0.5 điểm

5

- Bỏ về trước khi cuộc họp hoặc các hoạt động chưa  kết thúc, trước 10 phút

- 2.0 điểm

6

- Bỏ về trước khi cuộc họp hoặc các hoạt động chưa  kết thúc, trên 10 phút coi như bỏ họp

-10.0 điểm

6

 

- Không hoàn thành nhiệm vụ được các tổ chức, đoàn thể phân công trong các hoạt động.

-5.0 điểm

 

3. Thực hiện quy chế chuyên môn: (60 điểm)

Nếu thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn nghiệp vụ, hồ sơ giáo án sổ sách….. được đánh giá cho điểm tối đa, nếu vi phạm thì trừ điểm theo bảng 3:

Bảng 3

TT

Nội dung

Điểm trừ (-)

Điểm cộng ( + )

1

Giáo án

Lên lớp không có giáo án.

-10.0 điểm

Giáo án không soạn dư 01 tiết/môn ( đối với môn từ 02 tiết trở lên)

-1.0 điểm

Soạn giáo án không đúng mẫu thống nhất của nhóm chuyên môn/ giáo án                                                      

-1.0 điểm

Không thể hiện được đối mới phương pháp,  không chuẩn kiến thức kỹ năng, sơ sài, qua loa, đối phó. Thực hiện không đúng quy định giảm tải của Bộ GD&ĐT/ giáo án

-2.0 điểm

2

Khi lên lớp giảng dạy

Không sử dụng ĐDDH theo yêu cầu của bài  ( đồ dùng được trang bị trong phòng đồ dùng )

-3.0 điểm

Không sử dụng ĐDDH theo yêu cầu của bài không được trang bị (  GV tự chuẩn bị )

-1.5 điểm

Hút thuốc lá trong lớp.

-2.0 điểm

Uống rượu bia trước khi lên lớp

- 20.0 điểm

Trong giờ dạy của GV để HS làm ảnh hưởng đến các lớp học khác mà lãnh đạo nhà trường và tổ chuyên môn nhắc nhở /lần

- 1.0 điểm

 

3

Sổ điểm và học bạ

( Học bạ GV bộ môn nhờ GVCN, sau khi GV bộ môn ký xác nhận nếu nhà trường kiểm tra phát hiện ra sai thì GV bộ môn chịu trách nhiệm )

Vào điểm sai, sửa không đúng quy chế

1 lỗi/ môn/hs

-2.0 điểm

Vào điểm sai, sửa đúng quy chế 1 lỗi / môn/hs

-0.5 điểm

Vào điểm chậm trong sổ gọi tên ghi điểm, mỗi điểm thiếu/môn/hs so với quy định

-2.0 điểm

Vào học bạ sai sửa không đúng quy chế

1 lỗi/ môn/hs

-2.0 điểm

 Mỗi môn sai từ 3 lỗi trở lên, yêu cầu phải thay trang sổ điểm ( đã thay trang )

-1.5 điểm

4

 

 

 

5

Sổ ghi đầu bài

Thực hiện các quy định trong sổ đầu bài thiếu, sai/ tiết

-2.0 điểm

6

Dự giờ

Thiếu 1 tiết /1 lần kiểm tra

Không nhận xét,  nếu chấm điểm xếp loại không đúng/ giờ

-1.0 điểm

 

-1.0 điểm

7

Sinh hoạt chuyên môn và tự BD chuyên môn

Không tham gia buổi tập huấn, chuyên đề, dạy thể nghiệm… / buổi

-10.0 điểm

Không có sổ tự học/ lần kiểm tra

-1.0 điểm

 

8

Hồ sơ cá nhân, tổ CM

- Thiếu một loại/1 lần kiểm tra

- Mỗi cá nhân khi lãnh đạo trường kiểm tra xếp loại TBình./lần/ hồ sơ

- Hồ sơ của cả tổ CM lãnh đạo trường kiểm tra xếp loại trung bình, tổ trưởng CM và tổ phó CM / lần

 

-5.0 điểm

-3.0 điểm

 

-3.0 điểm

 

 

 

9

Đề kiểm tra

và bài kiểm tra

- Duyệt đề kiểm tra không đúng thời gian quy định/ đề

- Chấm bài kiểm tra không đúng quy định/ bài

- Vào sổ điểm không đúng với bài kiểm tra của học sinh/ bài

 

-2.0 điểm

 

-2.0 điểm

 

 

-2.0 điểm

 

10

Hội giảng

- Không tham gia Hội giảng/giờ

-10.0 điểm

11

 Thực hiện chế độ báo cáo

- Nộp muộn 01 loại báo cáo/lần

- Không nộp báo cáo/lần

-2.0 điểm

-10.0 điểm

III. Tổ hành chính::

1. Quy định về thời gian làm việc (Trực):

  Sáng: từ 7h00’ giờ đến 11h 30’

( đ/c Thái 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 45 phút, đ/c Ngân và đ/c Lý từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ). Những ngày có việc quan trọng cả 3 đ/c làm việc từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

  Chiều: Từ 14h 00’ đến 16h 30’

1. Thực hiện ngày giờ công: ( 15 điểm) Nếu thực hiện tốt đảm bảo đủ ngày giờ công theo qui định của nhà trường được điểm tối đa, nếu vi phạm thì  trừ điểm theo bảng 4:

Bảng 4:

TT

Nội dung

Điểm trừ (-)

Điểm cộng ( + )

1

- Bỏ trực không lí do, theo phân công/ buổi

-10.0 điểm

2

- Đổi trực không báo cáo lãnh đạo nhà trường/ buổi

-3.0 điểm

3

- Nghỉ việc riêng không có trong chế độ, không xin phép/lần

-10.0 điểm

4

- Nghỉ chế độ nằm viện 7 ngày trở lên/lần

-3.0 điểm

5

- Mỗi buổi trực nghỉ việc riêng có xin phép/lần

-0.5 điểm

6

-Mỗi buổi trực thay theo sự phân công của tổ

0.5 điểm

7

- Mỗi buổi được lãnh đạo nhà trường điều động làm việc vào ngày nghỉ/ buổi

+1.0 điểm

8

- Đến muộn hoặc về sớm trong ngày trực

15 phút

-1.0 điểm

Trên 30 phút  coi như bỏ trực

- 10.0 điểm

2.Tham gia hội họp, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể và thực hiện nội quy cơ quan : (15 điểm)

Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các buổi họp và tham gia tích cực nhiệt tình các hoạt động ngoại khóa cũng như các hoạt động của đoàn thể  được đánh giá cho điểm tối đa, nếu vi phạm thì trừ điểm theo bảng 2

3. Thực hiện quy chế chuyên môn: ( 60 điểm)

Nếu thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn nghiệp vụ, hồ sơ sổ sách đủ đúng, sạch sẽ khoa học .. được cho điểm tối đa, nếu vi phạm thì  trừ điểm theo bảng 5

Bảng 5:

TT

Nội dung

Điểm trừ (-)

Điểm cộng ( + )

1

Hồ sơ cá nhân

- Thiếu một loại/1 lần kiểm tra

 

- Mỗi cá nhân khi lãnh đạo trường kiểm tra xếp loại TBình.

-10.0 điểm

 

-3.0 điểm

 

2

Hồ sơ tổ CM

- Hồ sơ của  tổ hành chính lãnh đạo trường kiểm tra xếp loại trung bình, tổ phó/ lần kiểm tra

-3.0 điểm

 

3

Các cuộc thi nghiệp vụ chuyên môn

- Không tham gia/lần

-10.0 điểm

4

Công việc   được giao

- Các công việc do cá nhân phụ trách bị cấp trên nhắc nhở do nộp muộn/ lần

 

-10.0 điểm

 

 

- Báo cáo( không đúng mẫu), không chính xác số liệu/ lần

 

-10. điểm

- Chứng từ chuyển khoản hoặc rút từ ngân sách, học phí làm sai do lỗi của kế toán/ lần/ chứng từ

-2.0 điểm

 -Đối với kế toán số liệu báo cáo lên cấp trên sai ( không tính số lần )

Cả năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ ( loại TB)

- Làm lương và chế độ sai

Cả năm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

- Không tăng báo phụ cấp thâm niên với cơ quan bảo hiểm xã hội cho CB, GV-NV

Cả năm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

- Làm chậm tăng lương, phụ cấp thâm niên người /lần

-10. 0 điểm

- Làm mất chứng từ kế toán

Cả năm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và  xử lý  theo đúng quy định của cấp trên

 

 

- Công việc chuyên môn không hoàn thành đúng kế hoạch và thời gian quy định được lãnh đạo nhà trường và tổ nhắc nhở nhiều lần

Cả năm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

III. Điểm thưởng, điểm trừ :  chỉ được cộng vào điểm TB cuối năm, không cộng vào điểm TB cuối kỳ.

1. Lớp chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội:

 GVCN được cộng vào điểm TB cuối năm  khi xếp thứ của lớp chủ nhiệm:

- Lớp xếp thứ nhất: cộng 4 điểm

- Lớp xếp thứ nhì: cộng 3 điểm

- Lớp xếp thứ ba: cộng 2 điểm

Tổng phụ trách Đội được cộng 8 vào điểm TB cuối năm nếu Liên Đội đạt danh hiệu Liên Đội vững mạnh xuất sắc ( nếu có kết quả muộn thì cộng điểm vào cho năm học sau ).

- Lớp có học sinh vi phạm bị cơ quan chức năng pháp luật xử lý thì GVCN và Tổng phụ trách Đội trừ: 5.0 điểm/hs ( không  vượt quá 15 điểm: ≤ 15 điểm đối với GVCN; và không vượt quá 8.0 điểm:  ≤ 8.0  đối với Tổng phụ trách Đội )

2. GV , nhân viên được cộng, trừ vào điểm trung bình cuối năm :

- Có HS tham gia thi HSG đạt giải văn hóa, KH-KT, Tin học, CASIO: điểm cộng/ giải theo bảng 6

Bảng 6:

TT

Nội dung

Điểm cộng

Giải KK

Giải Ba

Giải Nhì

Giải Nhất

1

Cấp TP

8.0

11.0

14.0

17.0

2

Câp Tỉnh

11.0

14.0

17.0

22.0

 

- Có HS tham gia thi Văn nghệ, Thể dục thể thao, Thí nghiệm thực hành, thi  trên mạng Toán+ tiếng Anh, Hội thi tài năng tiếng Anh nếu có giải được cộng điểm theo bảng 7

Bảng 7:

TT

Nội dung

Điểm cộng

Giải KK

Giải Ba

Giải Nhì

Giải Nhất

1

Cấp TP

4.0

6.0

8.0

10.0

2

Câp Tỉnh

6.0

9.0

12.0

15.0

3

Cấp QGia

9.0

12.0

15.0

20.0

  • Điểm trừ thực hiện Kế hoạch được giao (Chất lượng đại trà – Tính loại học lực giỏi và yếu, kém (Không tính khá, TB), hạnh kiểm tốt , TB, yếu.

+ Hụt 1% học lực giỏi, tăng 1% học lực yếu, kém trừ 5đ và trừ tối đa 20đ.

+ Hụt 1% hạnh kiểm tốt trừ 3đ, tăng 1% hạnh kiểm TB, yếu trừ 5đ, trừ tối đa 20đ.

 

- Môn TD- TT do thi nhiều bộ môn  nên điểm cộng tối đa ≤ 30.0 điểm ( đối với GV BD HS TDTT không phải là chuyên môn TD ); GV có chuyên môn TD nếu xếp loại chung TD - TT ở tốp cuối theo cách xếp loại của Phòng GD&ĐT TP thì chỉ cộng tối đa ≤  20.0 điểm hoặc GV có chuyên môn TD nếu xếp loại chung TD-TT không ở tốp cuối theo cách xếp loại của Phòng GD&ĐT TP thì cộng tối đa ≤  30.0 điểm.

          - Tham gia các cuộc thi khác số điểm cộng theo bảng 8:

Bảng 8:

TT

Nội dung

Điểm cộng

Giải KK

Giải Ba

Giải Nhì

Giải Nhất

1

Cấp TP

2.0

4.0

6.0

8.0

2

Câp Tỉnh

4.0

6.0

8.0

10.0

3

Cấp Quốc Gia

6.0

9.0

12.0

15.0

 

- Tham gia thi GVG, Tổng phụ trách Đội các cấp: chỉ được cộng điểm ở một vòng do cấp trên đã tổ chức cuộc thi theo bảng 9

Bảng 9:

TT

Nội dung

Điểm cộng

1

       Đạt GVDGD cấp trường

3.0

 

2

 

Thi GVG cấp TP

Tham gia thi

3.0

Đạt vòng lý thuyết

10.0

Đạt vòng Sáng kiến kinh nghiệm

10.0

Đạt vòng Thực hành

10.0

3

Thi GVG cấp Tỉnh

Tham gia thi

5.0

Đạt vòng lý thuyết

20.0

Đạt vòng Sáng kiến kinh nghiệm

20.0

Đạt vòng Thực hành

30.0

- Giáo viên, nhân viên tham gia các cuộc thi khác được cộng số điểm theo bảng 10

Bảng 10: 

TT

Nội dung

Điểm cộng

Tham gia thi

Giải KK

Giải Ba

Giải Nhì

Giải Nhất

1

Cấp TP

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2

Câp Tỉnh

4.0

6.0

8.0

10.0

15.0

3

Cấp QGia

6.0

8.0

10.0

15.0

20.0

 

- Tham gia hiến máu nhân đạo cộng  2.0 điểm/ lần

- GV được phân công giảng dạy  ôn thi vào THPT có kết quả :

+ Đạt kế hoạch xếp thứ so với toàn thành phố theo môn thi (Theo KH được duyệt): cộng 5.0 điểm; vượt kế hoạch được tính:  mỗi bậc vượt được cộng thêm  5.0 điểm, tổng số điểm cộng lấy điểm đạt kế hoạch cộng với điểm vượt bậc.

+ Nếu không đạt kế hoạch theo bộ môn thì  mỗi bậc trừ 5.0 điểm .

+  Được cộng hoặc trừ điểm vào năm học sau.

- Nhân viên hành chính thực hiện các nhiệm vụ, công việc được cấp trên, lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo tổ đánh giá là tốt cộng 2.0 điểm

- Nếu GV dạy bồi dưỡng các đội tuyển hoặc nhân viên được phân công tham gia các cuộc thi không đạt chỉ tiêu thì trừ 2.0 điểm/ giải

- Không đạt chỉ tiêu bộ môn được phân công giảng dạy theo đăng kí đầu năm mỗi học sinh trừ 1 điểm/ môn/ khối

- GV phụ trách trang Web của trường nếu được Phòng GD &Đt đánh giá tốt được cộng 2.0

C. XẾP LOẠI THI ĐUA:

- Đầu năm học  các tổ chuyên môn thông qua nội dung dự thảo các tiêu chí thi đua, cách tính điểm cộng, trừ, điểm thưởng để thống nhất chấm điểm từng tiêu chí trong toàn  thể Hội đồng sư phạm.

- Áp dụng Tiêu chí đánh giá thi đua cho đến kết thức năm học.

- Tổng điểm tháng = điểm tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống + điểm thực hiện ngày giờ công + điểm tham gia hội họp, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể và thực hiện nội quy cơ quan + điểm thực hiện quy chế chuyên môn

- Điểm TB  mỗi học kỳ = tổng điểm các tháng/ số tháng

- Điểm TB cuối năm=( Điểm TB học kỳ I + Điểm TB học kỳ II)/2

- Tổng điểm để xếp loại = Điểm TB cuối năm + Các loại điểm thưởng và điểm trừ.

- Điểm theo tháng, theo kỳ, cuối năm được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp trong tổ.

- Các điểm được cộng hoặc điểm bị trừ ở bảng 1 đến bảng 5 được tính vào trong tháng.

* Lưu ý :

- Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, nhân viên vi phạm đạo đức, lối sống thì cuối kỳ và cuối năm xếp loại chung : Kém đối với giáo viên, không hoàn thành nhiệm vụ đối với nhân viên.

- Có 1 tháng xếp loại yếu thì cuối năm không bình xét lao động tiên tiến và các danh hiệu khác.

- Khiếu nại, tố cáo không đúng quy định ( vượt cấp, không đúng sự thực... ) hoặc làm mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường thì cuối kỳ và cối năm xếp loại chung: Kém đối với giáo viên, không hoàn thành nhiệm vụ đối với nhân viên.

        Đầu năm học nhà trường, các tổ chuyên môn thông qua nội dung dự thảo các tiêu chí thi đua, cách tính điểm, trừ điểm để thống nhất tiêu chí, cách chấm điểm thi đua và điểm thưởng trong năm học.

* Trách nhiệm theo dõi thi đua:

 - Lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch Công đoàn, tổ trưởng, tổ phó, Tổng phụ trách Đội đều được phân công theo dõi từng lĩnh vực mình phụ trách có ghi chép để tổng hợp báo cáo định kì với Hội đồng thi đua.

- Giáo viên, nhân viên, giám sát việc thực hiện của các thành viên trong Hội đồng thi đua và phản ánh với lãnh đạo nhà trường những trường hợp vi phạm chưa được phát hiện.

         Tiêu chí này đã được bàn bạc dân chủ và đi đến thống nhất. 100% CB, GV- NV nhất trí với tiêu chí đánh giá CB, GV-NV năm học 2019-2020. Yêu cầu cá nhân và các bộ phận thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

T.T HĐ THI ĐUA

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

C.T HỘI ĐỒNG THI ĐUA

HIỆU TRƯỞNG

- CB,GV-NV  ( t/h);

 

 

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 31
Tháng 08 : 379
Năm 2020 : 23.433